Sağlık

Sağlık Personeli İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi

Sağlık Personeli için gece tazminatı

Sağlık Personeli İçin Gece Tazminatı gündeme geldi. Sağlık Sen Sendikası Genel Merkezi,  7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmelerine sağlık personellerinin mali ve sosyal hakları için önemli maddeleri gündeme getirecek.

BSHA – Özel Haber

Sağlık Sen teklifindeki ‘Gece Tazminatı’ başlığı altında  “20.00 – 06.00 saatleri arasında tutulan (icapçı/ev nöbeti dışındaki) nöbet süreleri için %50 artırımlı ödenir” maddesini gündeme taşıyacak

Sağlık Sen ‘Yeni Teklif Edilen Mali ve Sosyal Haklar’ başlığı altında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sağlık personelleri için önemli kazanımlar sağlayabilecek maddeleri gündeme getirdi. ‘Gece Tazminatı’ , ‘Taban Ödeme Katsayıları’ , ‘Taban Ödemenin Emekliliğe Yansıtılması’ , ‘Fazla Çalışma Ücreti’ bunlardan bir kaçı.

Sağlık Personeli İçin 'Gece Tazminatı' Talebi
Sağlık Personeli İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi

YENİ TEKLİF EDİLEN MALİ VE SOSYAL HAKLAR

Tazminatlar

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde belirlenmiş olan özel hizmet tazminatları, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen İ1 kapsamında yer alan illerde görev yapan personel için 50 puan, İ2-İ3-İ4-İ5 kapsamında yer alan illerde görev yapan personel için 30 puan ve diğer illerde görev yapan personel için 20 puan artırımlı uygulanır. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Bölümünde belirlenmiş olan İş Güçlüğü Zammı oranları 1000 puan, İş Riski Zammı 1000 puan ve Temininde Güçlük Zammı 1000 puan artırımlı uygulanır.

  Zehra Bebek Taburcu Edildi

Gece tazminatı

657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri, 20.00 – 06.00 saatleri arasında tutulan (icapçı/ev nöbeti dışındaki) nöbet süreleri için %50 artırımlı ödenir. Akşam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen sürede mesaiye esas çalışma yapanların çalıştıkları sürelere ait ücretleri %50 zamlı olarak ödenir.

Taban ödeme katsayıları

(1)12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-3/A ve EK-3/B sayılı Taban Ödeme Katsayıları Tablosunda yer alan katsayıların iki katına 0,20 puan eklenerek uygulanır. Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan Ek-4 “Taban Ödeme Katsayı Cetvelinde” yer alan katsayıların iki katına 0,20 puan eklenerek uygulanır.

Sağlık Personeli İçin 'Gece Tazminatı' Talebi
Sağlık Personeli İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi

Taban ödemenin emekliliğe yansıması

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar ile diğer kurumlardan vekâleten atama veya görevlendirme suretiyle Sağlık Bakanlığında görevlendirilenler dahil) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan ve aynı zamanda 209 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar; 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre kendilerine ödenen taban ödeme tutarı üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulur. Ancak, bu şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak kazancın tutarı, bu haktan yararlanacakların tamamı açısından 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas kazanç toplamı ile 82 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sigorta primine esas kazanç üst sınırı arasındaki farkı geçemez.

Artırımlı ödeme yapılacak hizmet sunum alanları

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosuna ilişkin olarak sterilizasyon, adli tıp, poliklinik ve poliklinik destek alanları (bu alanda olarak görev yapanlar dahil), aşı odası, enjeksiyon odası, kolonoskopi, laboratuvar hizmetleri, radyoloji hizmetleri, organ ve doku kaynağı merkezi, hematoloji, kemoterapi, eczane gibi tıbbi hizmet sunumu yapılan alanlarda ve diğer ayaktan tedavi, ünite ve merkezleri kapsamına giren alanlarda görev yapanlara 0,10 katsayı eklenir. Palyatif bakım merkezleri, onkoloji, kan transfüzyon merkezi ve aferez Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosunun 3. sırasında yer alan 0,30 katsayısından yararlanır. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan birimler, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosunda yer alan birimlerin sorumlularına tabloda yer alan katsayılara ilave 0,10 katsayı eklenir.

  İntörn Hekimlerin Maaş Adaletsizliği Giderilmeli

Fazla çalışma ücreti

Bu hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele fazla çalışma yaptırılması halinde (657 Sayılı Kanun ek 33 üncü maddesi kapsamında ödeme yapılan birimler hariç), ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fiili fazla çalışma ücreti ödenir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu